Statut Fundacji Mama Ziemia

Tekst jednolity z dnia 13 kwietnia 2019 roku.

§1. Nazwa i siedziba

1.1. Nazwa Fundacji brzmi: Fundacja Mama Ziemia.

1.2. Fundacja została ustanowiona przez Artura Jana Milickiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 7 grudnia 2018, sporządzonym przed notariuszem Maciejem Szczęsnym w siedzibie notariusza w Piasecznie (repertorium A nr 7271/2018).

1.3. Fundacja prowadzi działalność statutową na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, a siedzibą Fundacji jest miasto Gołdap.

1.4. Fundacja może posiadać oddziały i biura zamiejscowe.

1.5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

1.6. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.

§2. Cele i zasady działania

2.1. Podstawowym celem Fundacji jest ochrona Ziemi, ludzi, środowiska naturalnego, dziedzictwa przyrodniczego, oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności:
a) działanie na rzecz promocji i rozwoju wspólnot intencjonalnych, społeczności lokalnych i kooperatyw dążących do zwiększenia stopnia swej samowystarczalności oraz minimalizacji własnego śladu ekologicznego,
b) działanie na rzecz tworzenia, poszukiwania, testowania, wdrażania i promocji rozwiązań ułatwiających wspólnotom intencjonalnym, społecznościom lokalnym i kooperatywom osiągnięcie samowystarczalności we wszelkich możliwych aspektach,
c) działanie na rzecz inicjatyw i programów społecznych mających na celu rozwiązanie egzystencjalnych, ekonomicznych, socjalnych, ekologicznych i zdrowotnych problemów współczesnego społeczeństwa,
d) działanie na rzecz ochrony środowiska i ekologii,
e) działanie na rzecz wspierania i promowania zrównoważonego rozwoju, naturalnej ekonomii, głębokiej demokracji, socjokracji, kooperatyzmu,
f) prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji ekologicznej i globalnej,
g) działanie na rzecz promocji pro-ekologicznego dziedzictwa kulturowego,
h) działanie na rzecz promocji rolnictwa przyjaznego dla środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zasad permakultury, biodynamiki oraz zdrowych i naturalnych sposobów przetwarzania żywności,
i) działanie na rzecz ochrony zdrowia, w tym przez prowadzenie edukacji prozdrowotnej,
j) działanie na rzecz promocji technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i alternatywnych,
k) działanie na rzecz promocji i wsparcia twórczości intelektualnej, kulturalnej i artystycznej, służącej integracji człowieka z Ziemią,
l) działanie na rzecz upowszechniania i ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
m) działanie na rzecz bezdomnych, ubogich i potrzebujących.

2.2. Formami działalności Fundacji w ramach realizacji jej celów mogą być:
a) szkolenia, kursy, warsztaty i spotkania dyskusyjne,
b) konferencje, seminaria, debaty i sympozja,
c) strony internetowe,
d) szkoły i placówki oraz pozaszkolne formy edukacji,
e) działalność wydawnicza, informacyjna, w tym opracowywanie materiałów edukacyjnych, również w wersji elektronicznej,
f) produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
g) działalność naukowo-badawcza,
h) przeprowadzanie oraz sporządzanie audytów, analiz i raportów,
i) organizowanie wystaw, przedstawień, pokazów, koncertów,
j) ustanawianie i przyznawanie nagród, tytułów honorowych, certyfikatów, stypendiów,
k) inicjowanie postępowań lub przystępowanie do postępowań toczących się przed organami sprawującymi wymiar sprawiedliwości, lub organami administracji publicznej w charakterze organizacji społecznej, w sposób i na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa,
l) współpraca z organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, osobami prawnymi lub fizycznymi; współpraca ta może mieć charakter współdziałania lub wsparcia organizacyjnego, informacyjnego, finansowego, rzeczowego lub inny,
m) rzecznictwo, organizowanie konsultacji społecznych, petycji, interwencji do instytucji publicznych,
n) gospodarowanie nieruchomościami pozostającymi w posiadaniu Fundacji lub w jej zarządzaniu, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, bez zagrożenia dla środowiska naturalnego i zaburzania równowagi ekosystemu,
o) stosowanie na terenie nieruchomości użytkowanych przez Fundację, a także promowanie na terenie tych nieruchomości i poza nimi technik budownictwa tradycyjnego, etnicznego i ekologicznego z użyciem materiałów przyjaznych dla środowiska,
p) udostępnianie nieruchomości pozostających w posiadaniu Fundacji lub w jej zarządzaniu osobom fizycznym i prawnym.

2.3. Zakres statutowej, nieodpłatnej działalności pożytku publicznego obejmuje działania z ust. 2.2 lit. a-p, zaś zakres statutowej, odpłatnej działalności pożytku publicznego obejmuje działania z ust. 2.2 lit. a-p.

2.4. Fundacja kieruje się w swojej działalności otwartością na współpracę z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi i instytucjami publicznymi. Fundacja może przystępować jak i zakładać inne zrzeszenia, organizacje oraz spółki, polskie lub zagraniczne.

2.5. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§3. Majątek, dochody i gospodarka finansowa Fundacji

3.1. Majątek Fundacji stanowią:
a) fundusz założycielski w kwocie 1000 PLN (słownie: tysiąc złotych), 
b) środki finansowe, nieruchomości i ruchomości i inne prawa majątkowe, nabyte przez Fundację w toku jej działania poprzez:
– dotacje, subwencje, granty,
– darowizny, spadki i zapisy,
– dochody z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych, przekazanych fundacji odpłatnie bądź nieodpłatnie, oraz odsetki od zgromadzonych środków finansowych,
– odpłatną działalność pożytku publicznego,
– zbiórki publiczne i loterie fantowe,
– nawiązki i świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz Fundacji przez sąd.

3.2. Zabronione w Fundacji jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji,
b) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
d) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy lub uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

3.3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

3.4. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.

3.5. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.

3.6. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy i funduszy celowych, określenia wysokości kwot przekazywanych na fundusze, a także określenia sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Rada Fundacji uwzględniając wolę darczyńców.

3.7. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§4. Organy Fundacji i ich organizacja

4.1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

4.2. Członkiem Organów Fundacji może zostać każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, i której przysługuje pełnia praw obywatelskich.

4.3. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą zostać członkami Organów Fundacji, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

4.4. Fundator jest dozgonnym członkiem Rady Fundacji.

4.5. Organy Fundacji podejmują decyzje i uchwały drogą głosowania przy udziale wszystkich zgromadzonych na zebraniu członków Organu.

4.6. Podstawowym modelem podejmowania decyzji realizowanym przez Organy Fundacji jest konsensus oparty na zasadzie przyzwolenia, zgodnie z którym wszelkie decyzje i postanowienia Organów Fundacji mogą zostać podjęte wtedy, gdy żaden ze zgromadzonych na zebraniu członków Organu nie ma uzasadnionego sprzeciwu przed podjęciem danej decyzji.

4.7. Gdy Organ Fundacji nie wypracuje konsensusu opartego na zasadzie przyzwolenia w sprawie nie cierpiącej zwłoki, wówczas możliwe jest podjęcie danej decyzji drogą jawnego głosowania opartego na zwykłej większości głosów. Do podjęcia decyzji drogą jawnego głosowania potrzebny jest albo wniosek fundatora w tej sprawie albo wniosek przynajmniej połowy obecnych na zebraniu członków danego organu.

4.8. W przypadku przyjęcia przez Organa Fundacji zasad umożliwiających bezpieczny i gwarantujący zachowanie bezpieczeństwa i integralności danych sposób głosowania przez Internet wszelkie wybory i głosowania mogą odbywać się drogą elektroniczną.

§5. Rada Fundacji

5.1. Rada Fundacji jest organem uchwałodawczym i składać się może z dowolnej liczby członków.

5.2. Radę Fundacji z mocy statutu stanowi Fundator, oraz inne osoby fizyczne powołane przez Fundatora na podstawie pisemnej deklaracji o chęci przystąpienia do Rady.

5.3. Po śmierci Fundatora, Rada podejmuje decyzję o przyjęciu nowego członka Rady drogą uchwały na zebraniu Rady, jednomyślnie, w obecności co najmniej 2/3 swoich członków, na podstawie pisemnej deklaracji o chęci przystąpienia do Rady oraz rekomendacji przynajmniej dwóch innych członków Rady, po minimum rocznym okresie współpracy z Fundacją.

5.4. (skreślony)

5.5. Każdy członek Rady Fundacji przyjmowany jest do grona Rady na czas nieoznaczony.

5.6. Osoba sprawująca mandat członka Rady Fundacji może być pracownikiem lub współpracownikiem Fundacji, jeśli zakres świadczonych odpłatnie usług lub pracy nie wkracza w oczywisty sposób w zakres funkcji członka Rady Fundacji.

5.7. Zebrania Rady odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz w roku. 

5.8. Zebranie Rady Fundacji może zwołać każdy członek Rady. Musi powiadomić o tym pozostałych członków Rady ze stosownym wyprzedzeniem (nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia) umożliwiającym udział, przy użyciu co najmniej dwóch środków komunikacji indywidualnej. Jeżeli wszyscy członkowie są obecni na Zebraniu, wówczas Rada może obradować i podejmować uchwały i decyzje bez uprzedniego formalnego zwołania.

5.9. Rada jest zdolna do podjęcia uchwał w sprawach należących do jej kompetencji w obecności co najmniej 2/3 swoich członków, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Uchwały podejmowane są jednogłośnie z zastrzeżeniem par. 4 ust. 4.7.

5.10. Członkowie Rady, na początku każdego zebrania, mogą wybrać spośród siebie przewodniczącego zebrania Rady. Przewodniczący zebrania przewodniczy mu i przeprowadza głosowania.

5.11. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:
a) pisemnego zrzeczenia się,
b) śmierci członka Rady Fundacji,
c) uchwały odwołującej członka rady, podjętej przez wszystkich pozostałych członków Rady, z zastrzeżeniem ust. 5.12.

5.12. Odwołanie o którym mowa w ust. 5.11 lit. c nie dotyczy osoby Fundatora.

5.13. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a) uchwalanie ogólnych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Fundacji,
b) wybór i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
c) przyjmowanie i wykluczanie członków Rady Fundacji,
d) podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania Fundacji,
e) powoływanie i odwoływanie jednostek organizacyjnych Fundacji, określanie zakresu ich działania oraz zatwierdzanie ich regulaminów,
f) decydowanie o przynależności Fundacji do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania,
g) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji,
h) (skreślony)
i) ocena funkcjonowania Zarządu.

§6. Zarząd Fundacji

6.1. Zarząd Fundacji kieruje działaniami Fundacji w oparciu o uchwały Rady Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

6.2. Skład Zarządu stanowią członkowie Zarządu w liczbie od jednego do trzech, powołani przez Radę Fundacji na czas nieoznaczony. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.

6.3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6.4. Fundator oraz członkowie Rady Fundacji mogą być równocześnie członkami Zarządu Fundacji.

6.5. Osoba sprawująca mandat członka Zarządu może być pracownikiem lub współpracownikiem Fundacji, jeśli zakres świadczonych odpłatnie usług lub pracy nie wkracza w oczywisty sposób w zakres funkcji członka Zarządu.

6.6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

6.7. Posiedzenie Zarządu może zwołać każdy członek Zarządu. Musi powiadomić o tym pozostałych członków Zarządu ze stosownym wyprzedzeniem (nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia) umożliwiającym udział, przy użyciu co najmniej dwóch środków komunikacji indywidualnej. Jeżeli wszyscy członkowie są obecni na Zebraniu, wówczas Zarząd może obradować i podejmować uchwały i decyzje bez uprzedniego formalnego zwołania.

6.8. Członkowie Zarządu, na początku każdego posiedzenia, mogą wybrać spośród siebie przewodniczącego posiedzenia Zarządu. Przewodniczący posiedzenia przewodniczy mu i przeprowadza głosowania.

6.9. Zarząd jest zdolny do podjęcia uchwał w sprawach należących do jego kompetencji w obecności co najmniej połowy swych członków. Uchwały podejmowane są jednogłośnie z zastrzeżeniem par. 4 ust. 4.7.

6.10. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Zarządu, 
d) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6.11. Zarząd Fundacji w całości lub poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani w dowolnym czasie przez Radę Fundacji w drodze uchwały. Decyzje w sprawie odwołania Rada Fundacji podejmuje jednogłośnie z wyłączeniem członków zarządu, których odwołanie dotyczy.

6.12. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
b) opracowywanie sposobów realizacji decyzji Rady Fundacji oraz podejmowanie szczegółowych działań z tym związanych,
c) realizacja celów statutowych,
d) sporządzanie planów pracy i budżetu,
e) sprawowanie Zarządu nad majątkiem Fundacji,
f) nadzór nad pracą pracowników i wolontariuszy oraz określanie ich obowiązków i odpowiedzialności,
g) składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
h) wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji,
i) Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji,
j) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów.

6.13. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

6.14. (skreślony)

6.15. Zarząd nie ma prawa:
a) zaciągania zobowiązań wymagających zabezpieczenia majątkiem trwałym Fundacji,
b) zaciągania zobowiązań obciążonych odsetkami,
c) zbywania nieruchomości gruntowych.

6.16. Do złożenia przez Zarząd oświadczenia woli w sprawie składnika majątku trwałego Fundacji o wartości przekraczającej 5000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) wymagana jest zgoda Rady Fundacji w formie uchwały Rady.

§7. Zmiana statutu Fundacji

7.1. Zmiana w Statucie może dotyczyć każdego postanowienia Statutu, w tym również celów Fundacji.

7.2. Zmiana statutu następuje na podstawie uchwały Rady Fundacji, w obecności przynajmniej 2/3 członków Rady, w tym Fundatora.

7.3. Po śmierci Fundatora zmiana statutu następuje na podstawie uchwały Rady Fundacji, podjętej jednomyślnie, przez cały skład Rady.

§8. Postanowienia końcowe i przejściowe

8.1. Fundacja może ustanawiać i przyznawać odznaki, medale, tytuły honorowe, nagrody i inne wyróżnienia osobom fizycznym, osobom prawnym, środowiskom, organizacjom, instytucjom i innym podmiotom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

8.2. Wyróżnienia, zasady oraz tryb ich przyznawania określa Rada Fundacji.

8.3. O likwidacji Fundacji decyduje Rada Fundacji w uchwale podjętej jednomyślnie przez cały skład Rady określając likwidatora, oraz szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji.

8.4. Posiadana przez Fundację ziemia nie może być spieniężona przy likwidacji Fundacji, natomiast musi być przekazana w całości ze zobowiązaniem kontynuowania realizacji celów do których jest przeznaczona.

8.5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, organizacjom, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

8.6. (skreślony)